Aby wyświetlić tę zawartość zainstaluj lub zaktualizuj odtwarzacz Flash Player.

Bogusław Kwiatkowski na III Rajdzie Rowerowym „Szlakiem Pałaców i Dworów”, sobota, 11 czerwca 2016 r. Trasa rajdu: Teresin – Seroki – Pawłowice – Nowe Paski.

Rajd rowerowy będzie prowadził przez malowniczo położone zakątki Gminy Teresin. Uczestnicy będą zatem mieli okazję zobaczyć pałac w Teresinie i Serokach, kościół i pałac w Pawłowicach oraz dwór w Nowych Paskach. W czasie trwania Rajdu Bogusław Kwiatkowski będzie snuł historyczne opowieści o mijanych obiektach.

REGULAMIN III RAJDU ROWEROWEGO ,,SZLAKIEM PAŁACÓW I DWORÓW’’ sobota, 11 czerwca 2016 roku

Trasa rajdu: Teresin – Seroki – Pawłowice – Nowe Paski

Zbiórka uczestników – godz. 10.45 przed pałacem Druckich – Lubeckich w Teresinie

WARUNKI UCZESTNICTWA: · Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem. · Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach. · Zaleca się używanie kasków oraz kamizelek odblaskowych. · Osoby niepełnoletnie mające do 18 roku życia muszą być pod opieką lub mieć zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie i posiadać kartę rowerową. · Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie. ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDU: Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do: · Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem. · Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz uczestnictwo w nim małych dzieci nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu. · Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami. · Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3- 5 m. · Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku. · W trakcie jazdy nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany. · Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie. · Przed wyruszeniem kierownik rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia. · Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!! Na trasie zabrania się: · Spożywania alkoholu i innych środków odurzających, · Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych, · Niszczenia przyrody, · Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna, · Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora. Odpowiedzialność organizatora: · Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich. · Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych na trasie. · Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników. · Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników. Postanowienia końcowe: · Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora. · Zgłoszenie udziału w rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. · Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. ORGANIZATORZY: Gmina Teresin Sołectwo Nowe Paski Komandor Rajdu – Justyna Poniatowska.