Aby wyświetlić tę zawartość zainstaluj lub zaktualizuj odtwarzacz Flash Player.

Projekt „Dzieje Sochaczewa”

W ramach projektu „Dzieje Sochaczewa” planowane jest wydanie w kilkunastu tomach pełnego opisu dziejów Sochaczewa i ludzi którzy odcisnęli piętno na życiu miasta na przestrzeni dziejów. Dla znacznej części publikacji przyjęto chronologiczny układ tomów, tzn. każdy z nich jest poświęcony jednemu okresowi dziejów. Większość tomów ma czytelną i powtarzalną strukturę. W obrębie każdego tomu zastosowano bowiem taki sam układ problemowy (dzieje polityczne, terytorium i administracja, ludność, gospodarka, życie codzienne ludności).

Nieodłączną częścią każdego tomu jest wybór źródeł do dziejów Sochaczewa zawierający teksty (m.in. dokumenty wydane przez królów, książąt, papieży, arcybiskupów, biskupów, burmistrzów, starostów, wójtów, kasztelanów, wojewodów, fragmenty inwentarzy i protokołów lustracji starostwa sochaczewskiego, rejestry podatkowe, obwieszczenia władz, protokoły wizytacyjne parafii sochaczewskiej, fragmenty protokołów z wybranych posiedzeń rad miejskich, powiatowych) w języku łacińskim, niemieckim, rosyjskim i polskim, zachowane w oryginałach lub kopiach, a dotyczące bezpośrednio lub pośrednio Sochaczewa lub wydane w Sochaczewie.

Publikacja zawiera bogaty, starannie dobrany i często unikatowy materiał ilustracyjny. Znaczna większość z nich będzie publikowana po raz pierwszy. Ścisłe i przemyślane powiązanie słowa z obrazem ma nie tylko uatrakcyjnić tekst, lecz również ułatwić zrozumienie mechanizmów przemian historycznych, jakie dokonywały się w dziejach Sochaczewa. Nawet powszechnie znane i kojarzone z miastem, a reprodukowane w książce fotografie mogą zostać odczytane na nowo dzięki zestawieniu z tekstami poświęconymi jego dziejom. Całość publikacji dopełniają indeksy: osobowy i geograficzny. Wszystko to pozwala na sprawne odszukiwanie zawartych w książce informacji.

Planowane tytuły publikacji:

 • TOM 1   NAJDAWNIEJSZE DZIEJE SOCHACZEWA
 • TOM 2   W OKRESIE PRZYNALEŻNOŚCI DO KSIĘSTWA MAZOWIECKIEGO (1202–1476) - wydany
 • TOM 3   W OKRESIE I RZECZYPOSPOLITEJ (1476–1793)
 • TOM 4   CZAS ZABORÓW (1793–1918)
 • TOM 5   DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE (1918–1939)
 • TOM 6   II WOJNA ŚWIATOWA (1939–1945) – w przygotowaniu do druku
 • TOM 7   W POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ (1945–1989)
 • TOM 8   DZIEJE NAJNOWSZE
 • TOM 9   LISTY CHRONOLOGICZNE
 • TOM 10  BIBLIOGRAFIA
 • TOM 11  KALENDARIUM WYDARZEŃ MIASTA SOCHACZEWA
 • TOM 12  POCZET BURMISTRZÓW SOCHACZEWSKICH
 • TOM 13  POCZET STAROSTÓW SOCHACZEWSKICH
 • TOM 14  POCZET KASZTELANÓW SOCHACZEWSKICH
 • TOM 15  POCZET PROBOSZCZÓW SOCHACZEWSKICH