Aby wyświetlić tę zawartość zainstaluj lub zaktualizuj odtwarzacz Flash Player.

O projekcie - Niezależne Centrum Informacji Historycznej i Turystycznej Miasta Sochaczewa

Spis treści

Pytania dotyczące Sochaczewa

O czym rozmawiał Komendant Główny Armii Krajowej generał Tadeusz Komorowski „Bór” z dowódcą niemieckiej 9. Armii generałem wojsk pancernych Smilo Freiherrem von Lüttwitzem w dworku czerwonkowskim w październiku 1944 roku? Dlaczego pociąg z Józefem Stalinem podróżującym na konferencję w Poczdamie w 1945 roku zatrzymał się na dziesięć minut w Sochaczewie? Co porabiał w Sochaczewie jeden z rosyjskich carów? Dlaczego Rada Miasta Sochaczewa 1 marca 1950 roku jednogłośnie podjęła uchwałę potępiającą kardynała Adama Sapiechę i prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego? Czy ludność polska grabiła mienie pożydowskie po likwidacji getta w Sochaczewie w 1941 roku? Który z kasztelanów sochaczewskich był zdrajcą Ojczyzny? W którym dokładnie roku został założony cmentarz parafialny w Sochaczewie? Kiedy przybył do Sochaczewa odpowiedzialny za ewakuację ludności i zburzenie Warszawy dowódca SS i policji w dystrykcie warszawskim SS-Brigadefűhrer Paul Otto Geib? Który z ponad dwustu sochaczewskich burmistrzów najdłużej pełnił swoją funkcję, a który najkrócej? Jakie były powojenne losy hitlerowskich oprawców sprawujących władzę w Sochaczewie? Kto wydał rozkaz wysadzenia mostu na Bzurze w Sochaczewie w 1939 roku? Kto i kiedy zbudował tzw. kanał królewski, który bardziej można by nazwać burmistrzowskim? Ilu starostów na przestrzeni wieków rządziło powiatem sochaczewskim? Czym i kim zajmowali się funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa w Sochaczewie w latach 40 i 50-tych XX wieku? Jak zachowywali się naczelnicy urzędów gmin na terenie obecnego powiatu sochaczewskiego w stanie wojennym? Kiedy, na czyj rozkaz i dlaczego został wysadzony w okresie okupacji hitlerowskiej kościół parafialny w Sochaczewie? Jakie nieruchomości należały do 1941 roku do mieszkańców pochodzenia żydowskiego w Sochaczewie? Co obiecał mieszkańcom Sochaczewa prezydent Ignacy Mościcki podczas swojej wizyty w mieście? Czy sochaczewski Judenrat w okresie okupacji współpracował z hitlerowcami? Gdzie znajduje się dokument mówiący o wypowiedzeniu wojny na sochaczewskim rynku przez rycerza Zawiszę Czarnego Zakonowi Krzyżackiemu? Czy żydowska policja z okresu istnienia getta w Sochaczewie współpracowała z hitlerowskimi oprawcami przeciw swoim współbraciom? Który z sochaczewskich burmistrzów nie chciał opuścić swojego stanowiska? O czym pisał urzędujący w Sochaczewie gubernator dystryktu warszawskiego Ludwig Fischer w październiku 1944 roku w depeszy do generalnego gubernatora Hansa Franka w Krakowie? Kiedy rzeka Bzura przepływająca przez Sochaczew stanowiła granicę państwa? Który z sochaczewskich radnych miejskich na posiedzeniach rady ciągle „potępiał reakcyjne koła Episkopatu, stwierdzając, że przez ich działalność wywrotową, nie można dojść do ugody”? Kto kierował hitlerowską organizacją młodzieżową Hitlerjugend w Sochaczewie? Co porabiał w Sochaczewie w 1939 roku fotograf naczelnego dowództwa niemieckiej armii i jednocześnie jeden z osobistych fotografów Adolfa Hitlera Hugo Jäger? Jakie archiwalia dotyczące sochaczewskiego zamku znajdują się wciąż we Lwowie? Kiedy i w jakim celu Adolf Hitler wylądował na lotnisku w Bielicach? Która z sochaczewskich radnych miejskich – w latach pięćdziesiątych również członek Prezydium Miejskiej Rady Narodowej – stwierdziła na posiedzeniu Rady Miasta że „jest część dobrych księży przed którymi należy schylić czoło, lecz większość należy potępić”? Czy generalny gubernator Generalnego Gubernatorstwa Hans Frank był w Sochaczewie? Jakie informacje można uzyskać o Sochaczewie w Państwowym Archiwum Historycznym w Petersburgu? Jakie dokumenty dotyczące Sochaczewa znajdują się w Tajnym Archiwum Watykańskim? Który z byłych sochaczewskich burmistrzów odbywał służbę wojskową w Wehrmachcie na froncie wschodnim? Dlaczego całą dokumentację dotyczącą działalności sochaczewskich władz miejskich i powiatowych w 1915 roku wywieziono do Moskwy? Który z przedwojennych burmistrzów Sochaczewa znalazł wieczny spoczynek w pobliżu grobu marszałka Polski Edwarda Śmigłego Rydza na cmentarzu na warszawskich Powązkach? Który z sochaczewskich burmistrzów awansował na prezydenta Łodzi? Gdzie znajdują się kolorowe fotografie Sochaczewa z 1939 roku? W jakim okresie historycznym Mszczonów, Żyrardów, Grodzisk Mazowiecki czy Milanówek wchodziły w skład powiatu sochaczewskiego? Który ze starostów sochaczewskich był najbogatszym człowiekiem w powiecie? Który z byłych burmistrzów Sochaczewa ma ulicę swojego imienia w Łodzi? Czy zachowały się do dzisiaj dokumenty świadczące o prawach własności ludności żydowskiej do nieruchomości w Sochaczewie? Który z sochaczewskich starostów z okresu okupacji hitlerowskiej pracował swego czasu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Berlinie? Kiedy i które nazwy sochaczewskich ulic zmienili hitlerowcy w Sochaczewie w okresie okupacji? Kiedy i w jakim celu gubernator dystryktu warszawskiego dr Ludwig Fischer przybył do Sochaczewa i zamieszkał w dworku czerwonkowskim? Którego z kasztelanów sochaczewskich król Jan Kazimierz upoważnił do wstępnych pertraktacji z królem szwedzkim Karolem Gustawem? Czy Ignacy Garbolewski rzeczywiście – jak głosi napis na pomniku na cmentarzu parafialnym w Sochaczewie – był pierwszym starostą po odzyskaniu przez Polskę niepodległości? Kim był i jak potoczyły się losy pierwszego burmistrza Sochaczewa po odzyskaniu przez Polskę niepodległości? Który z sochaczewskich burmistrzów nie umiał pisać? Czy pomnik przy stacji PKP w Teresinie-Niepokalanowie upamiętnia tylko samych bohaterów? Którzy z proboszczów sochaczewskich byli biskupami? Syn którego z kasztelanów sochaczewskich został arcybiskupem lwowskim? Jak wyglądały rządy rosyjskie w Sochaczewie w pierwszych miesiącach po wyzwoleniu w 1945 roku? Który z byłych starostów sochaczewskich został skazany za zbrodnię obrazy majestatu na infamię (pozbawienie czci i praw obywatelskich) i banicję (wygnanie z ojczyzny)? O czym radził 26 sierpnia 1656 roku w Sochaczewie Wielki Elektor brandenburski Fryderyk Wilhelm? Komu z osób pochodzących z Sochaczewa rząd Wenecji uchwałą z 15 października 1571 roku przyznał zaszczytny tytuł „męża dla senatu i ludu weneckiego dobrze zasłużonego” i mianował patrycjuszem weneckim? Dlaczego dochodziło do walk między żołnierzami NKWD stacjonującymi w Sochaczewie a funkcjonariuszami Milicji Obywatelskiej? Kiedy w Sochaczewie władzę sprawowali prezydenci? Który z kasztelanów sochaczewskich został biskupem poznańskim? Kto próbował 29 sierpnia 1945 roku dokonać zamachu na życie prezesa sochaczewskiej Samopomocy Chłopskiej Henryka Stępnia z Kuznocina? Co robili tajni współpracownicy w liceum ogólnokształcącym im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie? Kto stał za akcją zderzenia się parowozu radzieckiego na stacji sochaczewskiej 7 września 1949 roku? Jak przebiegały rządy radzieckich komendantów wojennych w Sochaczewie? Którzy z księży przyjęli sakrę biskupią w sochaczewskim kościele parafialnym? Dlaczego władze miasta i powiatu sochaczewskiego robiły co mogły by nie dopuścić do wizytacji sochaczewskiej parafii przez prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego 16–17 maja 1953 roku? Który z przedwojennych starostów sochaczewskich został wiceprezydentem Warszawy? Który z sochaczewskich urzędników został oskarżony o próbę otrucia króla Stefana Batorego? Gdzie znajdują się XVII wieczne księgi parafii św. Wawrzyńca? Jakie osobistości zostały pochowane w podziemiach nieistniejących już dziś sochaczewskich kościołów? Kiedy miała miejsce największa prywata i korupcja we władzach miasta Sochaczewa? Dlaczego rodzonej siostrze jednego ze starostów sochaczewskich zależało by w Sochaczewie postał klasztor dominikanek? Kiedy została wzniesiona w Sochaczewie pierwsza synagoga? Który z sochaczewskich kasztelanów wziął udział w V soborze laterańskim? Który z byłych sochaczewskich proboszczów – jako arcybiskup lwowski – 10 kwietnia 1525 roku na krakowskim rynku podczas składania przez ostatniego wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego Albrechta Hohenzollerna lennej przysięgi wierności królowi Zygmuntowi Staremu miał krzyknąć „Jakżeż dotrzyma królowi polskiemu przysięgi ten, który jej nie dotrzymał Bogu?” (Albrecht przyjął wyznanie luterańskie i przekształcił państwo zakonu krzyżackiego w świeckie państwo - Prusy Książęce,  stając się jego władcą). Który z księży przed objęciem stanowiska proboszcza sochaczewskiego znalazł zatrudnienie na dworze króla Stanisława Augusta Poniatowskiego jako astronom, lektor i bibliotekarz? W którym roku „morowe powietrze” spowodowało, że władze Sochaczewa przeniosły się do wsi Suchej? W jakim okresie było najwięcej mostów na rzece Bzurze w Sochaczewie? Który z byłych sochaczewskich starostów zmarł w Republice Południowej Afryki? Jaki był los internowanych w pierwszych dniach września 1939 roku Niemców z powiatu sochaczewskiego? Czy wśród żołnierzy polskich broniących w 1939 roku Sochaczewa byli zdrajcy? Który z XX wiecznych wiceburmistrzów Sochaczewa siedział w więzieniu? Kiedy w Sochaczewie po raz pierwszy popłynął prąd? Kto został pierwszym polskim komisarzem rządu polskiego połączonego powiatu łowickiego i sochaczewskiego mianowanym 14 listopada 1918 roku dekretem przez Stanisława Ustyanowskiego, tymczasowego kierownika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, działającego jeszcze w ramach Rady Regencyjnej – stanowiącej namiastkę władzy najwyższej w Królestwie Polskim, utworzonej w 1917 roku przez Niemcy i Austro-Niemcy, całkowicie od nich zależnej? Który z przedwojennych sochaczewskich starostów był współtwórcą Związku Legionistów Polskich? Kto sprawował władzę w Sochaczewie we wrześniu 1939 roku po ucieczce z miasta władz miejskich i powiatowych? Gdzie funkcjonował w czasie okupacji hitlerowskiej w Sochaczewie przejściowy obóz pracy? Za jakie zbrodnie był odpowiedzialny okupacyjny starosta powiatu sochaczewskiego Hans Scheu? Kogo i za co powiesili Niemcy 26 sierpnia 1942 roku na sochaczewskim rynku? Kto i dlaczego dokonał 26 maja 1943 roku udanego zamachu w Sochaczewie na miejscowego kreislandwirta Hermanna Alberta Vorbichlera? Kto był właścicielem przed wojną budynku, gdzie obecnie mieści się Powiatowa Komenda Policji w Sochaczewie? Jak zachowywali się sochaczewscy burmistrzowie wobec powstań narodowych (listopadowego, styczniowego)? W którym z nieistniejących sochaczewskich kościołów pod głównym ołtarzem znajdowały się kości dziecka zamordowanego – według napisu na trumience – przez Żydów w Sochaczewie 12 lipca 1617 roku? Co zaintrygowało pisarkę Marię Konopnicką podczas jej pobytu w Sochaczewie w 1887 roku? Którego dnia przez Sochaczew przejechał pierwszy pociąg? Kto i dlaczego obłożył m.in. Sochaczew kościelną klątwą? Jakiego proboszcza sochaczewskiego upamiętnia płyta nagrobna umieszczona w nawie głównej archikatedry św. Jana Chrzciciela w Warszawie? Który z starostów sochaczewskich przed objęciem swojej funkcji brał udział w zwycięskich dla Napoleona bitwach pod Smoleńskiem (16–18 sierpnia 1812 r.) i Borodino (5–7 września 1812 r.), wreszcie w ostatnim starciu kampanii rosyjskiej, osłaniającej odwrót Wielkiej Armii – w bitwie nad rzeką Berezyną (25–29 listopada 1812 r.)? Który z sochaczewskich kasztelanów w 1621 roku walczył wraz ze swoją rotą husarską pod Chocimiem? Gdzie znajduje się oryginał najstarszego dokumentu dotyczącego Sochaczewa? Który z sochaczewskich proboszczów pełnił funkcję osobistego sekretarza królowej Bony? Kiedy Sochaczew otrzymał prawa miejskie?